Search Results

Results of "僱傭合約"

Modify Criteria
 • 【勞工法例】試用期內辭職7日通知?點解打工仔被HR鬧曠工?人工又應該點計?

  【勞工法例】試用期內辭職7日通知?點解打工仔被HR鬧曠工?人工又應該點計?

 • 【職場辛酸】老細要求我OOOO…… 打工仔:覺得佢想炒我請個後生

  【職場辛酸】老細要求我OOOO…… 打工仔:覺得佢想炒我請個後生

 • 【無薪假期】公司每月放4日強制性No pay leave 等於人工打8折同公司共度時艱?!

  【無薪假期】公司每月放4日強制性No pay leave 等於人工打8折同公司共度時艱?!

 • 【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

  【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

 • 【職場兩性】幫男友打工3年無糧出 最後更被背叛 工具人女友決定……

  【職場兩性】幫男友打工3年無糧出 最後更被背叛 工具人女友決定……

 • 【辭職搵工】辭職變被炒?舊公司用計取消長期服務金  打工仔欲哭無淚

  【辭職搵工】辭職變被炒?舊公司用計取消長期服務金 打工仔欲哭無淚

 • 【職場熱話】兼職員工口頭通知辭職卻尾日no show 上司要求賠代通知金

  【職場熱話】兼職員工口頭通知辭職卻尾日no show 上司要求賠代通知金

 • 【勞工法例】女上司唔鍾意下屬請假 竟下令:生完BB第二日就要返工!

  【勞工法例】女上司唔鍾意下屬請假 竟下令:生完BB第二日就要返工!

 • 【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

  【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

 • 【職場矛盾】唔加人工被逼轉部門 事主:僱主有權咁對我?

  【職場矛盾】唔加人工被逼轉部門 事主:僱主有權咁對我?

Follow CTgoodjobs for the latest career news, hot topics and recommended jobs!
Maybe Later Follow