Contract

 • 兼職賺外快 小心假自僱

  兼職賺外快 小心假自僱

 • 【勞工法例】新入職要一個月離職通知期?僱傭合約咁寫有冇問題?

  【勞工法例】新入職要一個月離職通知期?僱傭合約咁寫有冇問題?

 • 兼職及暑期工須知

  兼職及暑期工須知

 • 【辭職學問】壓力大到日日發惡夢 多次辭職不成功 員工苦惱:老細扮睇唔到我封信…

  【辭職學問】壓力大到日日發惡夢 多次辭職不成功 員工苦惱:老細扮睇唔到我封信…

 • 【勞工法例】畢業生要知道試用期的3件事

  【勞工法例】畢業生要知道試用期的3件事

 • 【辭職學問】辭職畀上司揶揄係想加人工 網民:係又點?加完再辭囉!

  【辭職學問】辭職畀上司揶揄係想加人工 網民:係又點?加完再辭囉!

 • 【勞工法例】辭咗職仲有冇得拎Bonus?僱傭合約細則咁樣講!

  【勞工法例】辭咗職仲有冇得拎Bonus?僱傭合約細則咁樣講!

 • 【勞工法例】上司企圖拖延Last Day 辭職通知期計算方法你要知!

  【勞工法例】上司企圖拖延Last Day 辭職通知期計算方法你要知!

 • 【辭職學問】合約於離職後依然有效力?! 3個常見離職後的限制條款

  【辭職學問】合約於離職後依然有效力?! 3個常見離職後的限制條款

 • 【職場英語】合約上的情態動詞用法大不同 may與shall應小心解讀

  【職場英語】合約上的情態動詞用法大不同 may與shall應小心解讀