Holiday & Leave

 • 【員工福利】女友家人死忌放假被質疑 口賤同事︰唔係話屋企有人死咩?

  【員工福利】女友家人死忌放假被質疑 口賤同事︰唔係話屋企有人死咩?

 • 【勞工法例】新同事放大假唔理公事 上司要求放假做嘢 原來係犯法?

  【勞工法例】新同事放大假唔理公事 上司要求放假做嘢 原來係犯法?

 • 【僱傭條例】員工於法定假日自行返工 能否獲得補假?

  【僱傭條例】員工於法定假日自行返工 能否獲得補假?

 • 【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

  【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

 • 【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

  【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

 • 【勞工法例】老闆唔批假見工 勞工法例得唔得?

  【勞工法例】老闆唔批假見工 勞工法例得唔得?

 • 【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

  【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

 • 【勞工法例】八號風球可早收工?仲有冇打風假?即睇颱風及暴雨工作安排

  【勞工法例】八號風球可早收工?仲有冇打風假?即睇颱風及暴雨工作安排

 • 【假期自主】服務業主管拒絕員工指定假期 打工仔猶豫是否合法

  【假期自主】服務業主管拒絕員工指定假期 打工仔猶豫是否合法

 • 【公眾假期】2023年請假出遊攻略 請3日放10日嘅機會有3次!

  【公眾假期】2023年請假出遊攻略 請3日放10日嘅機會有3次!