Search Results

Results of "酒店行業"

Modify Criteria
 • 人力資源角色轉換 創意及可行性兼備抗「疫」境

  人力資源角色轉換 創意及可行性兼備抗「疫」境

 • 【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

  【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

 • 【酒店行業】為挽留人才 有酒店動用近2億港元加人工及作留任獎金

  【酒店行業】為挽留人才 有酒店動用近2億港元加人工及作留任獎金

 • 【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

  【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

 • 【最新統計】失業率跌至5%!有個行業反升 因工作太辛勞?

  【最新統計】失業率跌至5%!有個行業反升 因工作太辛勞?

 • 無懼疫情打擊 酒店推行創新政策逆流而上

  無懼疫情打擊 酒店推行創新政策逆流而上

 • 【行業辛酸】時鐘酒店玩OO 清潔姐姐︰點解可以咁缺德?!

  【行業辛酸】時鐘酒店玩OO 清潔姐姐︰點解可以咁缺德?!