Salary / Recruitment

Salary / Recruitment

 • 【薪酬趨勢】8大主要工作崗位入息中位數!經理、專業人員男女差額高達5千蚊?

  【薪酬趨勢】8大主要工作崗位入息中位數!經理、專業人員男女差額高達5千蚊?

 • 【職場貼士】上司無落Order 照屈下屬跟漏 事主:應該點做?

  【職場貼士】上司無落Order 照屈下屬跟漏 事主:應該點做?

 • 【見工面試】十年無升職=原地踏步=工作能力差? 打工仔被HR質問原因

  【見工面試】十年無升職=原地踏步=工作能力差? 打工仔被HR質問原因

 • 【人才招聘】多元化招聘為復常做好準備 人力資源總監:應給予年輕人更多機會

  【人才招聘】多元化招聘為復常做好準備 人力資源總監:應給予年輕人更多機會

 • 【薪酬趨勢】住邊度搵最多?公開20大屋苑家庭月入中位數!

  【薪酬趨勢】住邊度搵最多?公開20大屋苑家庭月入中位數!

 • 【面試必殺技】見工有咩技巧?第一印象好重要? 專家顧問教授「18秒自我介紹」

  【面試必殺技】見工有咩技巧?第一印象好重要? 專家顧問教授「18秒自我介紹」

 • 【提高面試成功機會】見工HR最討厭NG句  求職者避免講「願意加班(OT)」?

  【提高面試成功機會】見工HR最討厭NG句 求職者避免講「願意加班(OT)」?