Search Results

Results of "勞資糾紛"

Modify Criteria
 • 【離職制肘】離職要「一個月通知期」是否合理? 樓主:難怪依家啲人離咗職先搵新工⋯⋯

  【離職制肘】離職要「一個月通知期」是否合理? 樓主:難怪依家啲人離咗職先搵新工⋯⋯

 • 【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

  【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

 • 【職場辛酸】打工仔年底搵工易中伏? 為何網民一致話過完年先好搵工?

  【職場辛酸】打工仔年底搵工易中伏? 為何網民一致話過完年先好搵工?

 • 【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

  【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

 • 【勞工法例】公司竟無僱傭合約?合約原來可以口頭方式訂立!

  【勞工法例】公司竟無僱傭合約?合約原來可以口頭方式訂立!

 • 【勞工法例】返新工HR遲遲唔肯簽約 打工仔2日後被辭退 白做無糧出?

  【勞工法例】返新工HR遲遲唔肯簽約 打工仔2日後被辭退 白做無糧出?

 • 【薪酬討論】打工仔返工成個月都未簽約?網民:呢啲工早走早著啦

  【薪酬討論】打工仔返工成個月都未簽約?網民:呢啲工早走早著啦

 • 【求職陷阱】 打工仔被不公平對待 想辭職要賠錢因同意《懲罰性條款》?

  【求職陷阱】 打工仔被不公平對待 想辭職要賠錢因同意《懲罰性條款》?

 • 【人力資源】企業以安靜解僱(Quiet Firing)應對員工躺平?7招迫僱員自動離職

  【人力資源】企業以安靜解僱(Quiet Firing)應對員工躺平?7招迫僱員自動離職

 • 【勞資糾紛】女員工每日裝3公升水返屋企飲 離職後遭公司告盜竊罪?!

  【勞資糾紛】女員工每日裝3公升水返屋企飲 離職後遭公司告盜竊罪?!