Search Results

Results of "餐飲"

Modify Criteria
  • 【最佳培育及發展實踐大獎】個人化學習體驗 不分時地自我增值

    【最佳培育及發展實踐大獎】個人化學習體驗 不分時地自我增值

  • 【最佳人力資源數碼化大獎】人力資源全面數碼化 非一般招聘培訓體驗

    【最佳人力資源數碼化大獎】人力資源全面數碼化 非一般招聘培訓體驗