Search Results

Results of "長期服務金"

Modify Criteria
 • 【職場熱話】公司突宣布執笠分批炒人 HR唔肯縮短離職通知期仲叫員工賠錢走人?

  【職場熱話】公司突宣布執笠分批炒人 HR唔肯縮短離職通知期仲叫員工賠錢走人?

 • 【勞工法例】大家點樣處理同事遲到問題?遲到扣錢有冇犯勞工法例?

  【勞工法例】大家點樣處理同事遲到問題?遲到扣錢有冇犯勞工法例?

 • 【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

  【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

 • 遣散費與長期服務金

  遣散費與長期服務金

 • 【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

  【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

 • 【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

  【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

 • 瞭解長期服務金/遣散費抵銷安排 保障強積金權益

  瞭解長期服務金/遣散費抵銷安排 保障強積金權益