Search Results

Results of "New World Development Company Limited"

Modify Criteria
  • 【年度僱主】敢變前行 視危為機 與社會同創共贏

    【年度僱主】敢變前行 視危為機 與社會同創共贏

  • 【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

    【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

  • 【人事任命】新世界發展委任兩名女執行董事  增女性董事比例增至25%

    【人事任命】新世界發展委任兩名女執行董事 增女性董事比例增至25%