Search Results

Results of "經濟狀況"

Modify Criteria
 • 【辭職學問】離職點解要請食散水餅?網民:其實公司請我先合理!

  【辭職學問】離職點解要請食散水餅?網民:其實公司請我先合理!

 • 【職場熱話】同事因無暇處理家事辭職 老闆問:點解唔請工人?

  【職場熱話】同事因無暇處理家事辭職 老闆問:點解唔請工人?

 • 【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

  【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

 • 【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

  【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

 • 【職場理財】24歲女打工仔4年儲62萬成功買樓上車 分享4個慳錢大法

  【職場理財】24歲女打工仔4年儲62萬成功買樓上車 分享4個慳錢大法

 • 【兩性關係】男友家人鼓勵辭職拎綜援 女因一個原因由想由抗拒變支持?

  【兩性關係】男友家人鼓勵辭職拎綜援 女因一個原因由想由抗拒變支持?

 • 【求職儀容】大學生見工打扮唔整潔 打工仔力數不是︰油頭加體臭

  【求職儀容】大學生見工打扮唔整潔 打工仔力數不是︰油頭加體臭