Search Results

Results of "稅務局"

Modify Criteria
 • 【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

  【勞工福利】2025年取消強積金對沖 MPF不能當遣散費 條數應該點樣計?

 • 【綠色炸彈】職場新鮮人必睇報稅Q&A 有咩扣稅位最易填漏?

  【綠色炸彈】職場新鮮人必睇報稅Q&A 有咩扣稅位最易填漏?

 • 【退稅懶人包】如何申請退稅?退稅資格及形式又怎樣?

  【退稅懶人包】如何申請退稅?退稅資格及形式又怎樣?

 • 【政府工略】稅務局請臨時助理 小六學歷 月薪$11830

  【政府工略】稅務局請臨時助理 小六學歷 月薪$11830

 • 【政府工略】稅務局請臨時初級文員 中四學歷 月薪$11,110

  【政府工略】稅務局請臨時初級文員 中四學歷 月薪$11,110

 • 強積金「可扣稅自願性供款」慳稅兼壯大退休儲蓄

  強積金「可扣稅自願性供款」慳稅兼壯大退休儲蓄

 • 【政府工略】稅務局助理稅務主任中學學歷要求 月薪$13,020

  【政府工略】稅務局助理稅務主任中學學歷要求 月薪$13,020

 • 【政府工略】一文睇晒本周政府工空缺

  【政府工略】一文睇晒本周政府工空缺

 • 【政府工略】稅務局請助理稅務主任 月薪$15,560至$31,750!

  【政府工略】稅務局請助理稅務主任 月薪$15,560至$31,750!

 • 【政府工略】稅務局請臨時助理 月薪得$11,830?

  【政府工略】稅務局請臨時助理 月薪得$11,830?