Search Results

Results of "倉務員"

Modify Criteria
 • 【兩性關係】工程師被女友死黨恥笑 做地盤飽受歧視與攻擊?

  【兩性關係】工程師被女友死黨恥笑 做地盤飽受歧視與攻擊?

 • 【行業辛酸】搬貨致周身骨痛 打工仔投降︰做咗兩日跟車即辭職

  【行業辛酸】搬貨致周身骨痛 打工仔投降︰做咗兩日跟車即辭職

 • 【行業辛酸】$14000做倉務員 試用期6個月 中年打工仔老細因一個舉動辭職!

  【行業辛酸】$14000做倉務員 試用期6個月 中年打工仔老細因一個舉動辭職!

 • 【絕世好老闆】英國電商老闆送股份派花紅 74名員工晉身千萬富翁行列

  【絕世好老闆】英國電商老闆送股份派花紅 74名員工晉身千萬富翁行列

 • 【搵工要快】倉務工大熱!盤點7大空缺 有份月薪高達$35,000!

  【搵工要快】倉務工大熱!盤點7大空缺 有份月薪高達$35,000!

 • 【疫市求生】倉務員轉做女步兵 兼職月賺$5,000!

  【疫市求生】倉務員轉做女步兵 兼職月賺$5,000!

 • 【筍工快報】港產口罩工廠請人 最強員工福利比錢更吸引!

  【筍工快報】港產口罩工廠請人 最強員工福利比錢更吸引!