Search Results

Results of "防疫抗疫基金"

Modify Criteria
 • 【防疫抗疫基金】由200億元加碼至260億元 首次向失業人士派一萬元

  【防疫抗疫基金】由200億元加碼至260億元 首次向失業人士派一萬元

 • 【保就業計劃】政府推第五輪防疫抗疫基金 本周五公布詳情

  【保就業計劃】政府推第五輪防疫抗疫基金 本周五公布詳情

 • 【勞工法例】裁員潮殺到!被炒要即走?有無遣散費及長期服務金?

  【勞工法例】裁員潮殺到!被炒要即走?有無遣散費及長期服務金?

 • 【施政報告2020】HR、打工仔必睇政策 林鄭︰創4000個就業機會

  【施政報告2020】HR、打工仔必睇政策 林鄭︰創4000個就業機會

 • 【轉職攻略】裁員潮一觸即發? 人力顧問︰幾個行業續招聘

  【轉職攻略】裁員潮一觸即發? 人力顧問︰幾個行業續招聘

 • 【政府工略】環境保護署請兼職督察 時薪$352!有呢啲經驗佔優?

  【政府工略】環境保護署請兼職督察 時薪$352!有呢啲經驗佔優?

 • 【保就業】次期僱主名單出爐 涉109億補貼 一覽政府最新資助計劃

  【保就業】次期僱主名單出爐 涉109億補貼 一覽政府最新資助計劃