Search Results

Results of "農曆新年"

Modify Criteria
 • 【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

  【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

 • 【假期政策】3個求職者對假期政策的常見誤解

  【假期政策】3個求職者對假期政策的常見誤解

 • 【職場趨勢】2022年就業市場展望2大重點

  【職場趨勢】2022年就業市場展望2大重點

 • 【見工奇遇記】見工遇上奇怪老闆 老闆茹素禁止員工食豬肉

  【見工奇遇記】見工遇上奇怪老闆 老闆茹素禁止員工食豬肉

 • 【新年職場】餐廳侍應被老細迫交出客人封嘅利巿! 佢有冇權咁做?

  【新年職場】餐廳侍應被老細迫交出客人封嘅利巿! 佢有冇權咁做?

 • 【職場新年】派兩封$20利市 打工仔︰被新仔唱我孤寒

  【職場新年】派兩封$20利市 打工仔︰被新仔唱我孤寒

 • 【新年職場】開工利市有公價 同組同事畀$100、OO可以畀$10就算

  【新年職場】開工利市有公價 同組同事畀$100、OO可以畀$10就算