Search Results

Results of "暴雨"

Modify Criteria
 • 【勞工法例】八號風球可早收工?仲有冇打風假?即睇颱風及暴雨工作安排

  【勞工法例】八號風球可早收工?仲有冇打風假?即睇颱風及暴雨工作安排

 • 【職場熱話】落雨入室內應該用遮套?網上掀兩派意見

  【職場熱話】落雨入室內應該用遮套?網上掀兩派意見

 • 【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

  【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

 • 【圓規襲港】天文台預料發出八號熱帶氣旋警告信號 打工仔係咪可以即刻走?

  【圓規襲港】天文台預料發出八號熱帶氣旋警告信號 打工仔係咪可以即刻走?

 • 【勞工法例】黑雨返工可早走?遲到會被僱主扣人工?勞工處提醒僱主3件事

  【勞工法例】黑雨返工可早走?遲到會被僱主扣人工?勞工處提醒僱主3件事

 • 好僱主必須條件:準時供強積金

  好僱主必須條件:準時供強積金

 • 【惡劣天氣】老細收集員工地址 計準出門時間 問:點解掛黑雨個時間你唔係搭緊車?

  【惡劣天氣】老細收集員工地址 計準出門時間 問:點解掛黑雨個時間你唔係搭緊車?