Search Results

Results of "建造"

Modify Criteria
 • 【職場熱話】中年高學歷失業 打工仔嘆搵工難 「而家最缺係藍領」

  【職場熱話】中年高學歷失業 打工仔嘆搵工難 「而家最缺係藍領」

 • 【薪酬趨勢】香港打工仔最新月入中位數出爐!男女收入差距高達$4,700 邊行最賺錢?

  【薪酬趨勢】香港打工仔最新月入中位數出爐!男女收入差距高達$4,700 邊行最賺錢?

 • 【第五波疫情】建造裝修要趕工?木工薪金料加1成

  【第五波疫情】建造裝修要趕工?木工薪金料加1成

 • 【2022保就業】最新6大修訂 取消受惠僱員月部薪上限3萬限制

  【2022保就業】最新6大修訂 取消受惠僱員月部薪上限3萬限制

 • 【職場熱話】有咩工種唔受疫情影響?網民:檢測人員⋯⋯

  【職場熱話】有咩工種唔受疫情影響?網民:檢測人員⋯⋯

 • 【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

  【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

 • 【行業趨勢】建造業3挑戰:缺人手 材料價漲供應亦不穩

  【行業趨勢】建造業3挑戰:缺人手 材料價漲供應亦不穩