Search Results

Results of "失業率"

Modify Criteria
 • 【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

  【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

    
 • 【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

  【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

    
 • 【科技狂熱】全球著名公司狂請IT人 Google、Apple、Facebook邊間最高人工?

  【科技狂熱】全球著名公司狂請IT人 Google、Apple、Facebook邊間最高人工?

 • 【政府統計】本港最新失業率下跌至4.7% 共18萬人無工開

  【政府統計】本港最新失業率下跌至4.7% 共18萬人無工開

    
 • 【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

  【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

 • 【就業展望】2021年第四季就業展望調查:金融、保險、房地產升幅最大

  【就業展望】2021年第四季就業展望調查:金融、保險、房地產升幅最大

    
 • 【銀行熱話】金融業2021年平均加薪僅5% 了解不同職級薪酬中位數!

  【銀行熱話】金融業2021年平均加薪僅5% 了解不同職級薪酬中位數!

 • 【求職面試】見工最後問咩問題好?HR臨尾講呢幾句說話 獲聘機會高?!

  【求職面試】見工最後問咩問題好?HR臨尾講呢幾句說話 獲聘機會高?!

    
 • 【薪酬趨勢】2022年亞太區預期加薪幅度 香港只得3.6%

  【薪酬趨勢】2022年亞太區預期加薪幅度 香港只得3.6%

    
 • 【移民澳洲】澳洲就業人口不足 政府點名需要大量咖啡師、護理員

  【移民澳洲】澳洲就業人口不足 政府點名需要大量咖啡師、護理員