Search Results

Results of "侍應"

Modify Criteria
 • 【最新失業率】本港失業率回落至4.7% 餐飲業8月「工等人」

  【最新失業率】本港失業率回落至4.7% 餐飲業8月「工等人」

 • 【行業辛酸】打工仔呻遇上無理客人 因豉油太鹹 被撥全身?

  【行業辛酸】打工仔呻遇上無理客人 因豉油太鹹 被撥全身?

 • 【薪酬趨勢】公開12大常見崗位月入中位數!保安員、洗碗員收入有幾多?

  【薪酬趨勢】公開12大常見崗位月入中位數!保安員、洗碗員收入有幾多?

 • 【新年職場】餐廳侍應被老細迫交出客人封嘅利巿! 佢有冇權咁做?

  【新年職場】餐廳侍應被老細迫交出客人封嘅利巿! 佢有冇權咁做?

 • 【職場兩性】女朋友辭去文職轉行做米線舖姐姐 男友不滿:佢值得更好的工作

  【職場兩性】女朋友辭去文職轉行做米線舖姐姐 男友不滿:佢值得更好的工作

 • 【海外職場】香港返足7日 嫁到芬蘭做廚房好爽 港女:終於感受到咩叫生活!

  【海外職場】香港返足7日 嫁到芬蘭做廚房好爽 港女:終於感受到咩叫生活!

 • 【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

  【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

 • 【職場熱話】網民齊分享:好奇大家第一份工係做咩?

  【職場熱話】網民齊分享:好奇大家第一份工係做咩?

 • 【行業辛酸】網民熱討最辛苦行業 飲食地盤走唔甩 AV後製都有份?

  【行業辛酸】網民熱討最辛苦行業 飲食地盤走唔甩 AV後製都有份?

 • 【職場文化】家人着工衣say Hi 事主感尷尬 被網民鬧爆:狗眼看低屋企人!

  【職場文化】家人着工衣say Hi 事主感尷尬 被網民鬧爆:狗眼看低屋企人!