Search Results

Results of "行業"

Modify Criteria
 • 【行業趨勢】禁晚市堂食重創餐飲業?餐廳信心指數跌至27%

  【行業趨勢】禁晚市堂食重創餐飲業?餐廳信心指數跌至27%

 • 【見工奇遇記】見工被面試官勸唔好入行 打工仔︰佢講到差啲喊

  【見工奇遇記】見工被面試官勸唔好入行 打工仔︰佢講到差啲喊

    
 • 【行業趨勢】2022年「百大最佳工作」又屬於IT業!信息安全分析師做啲乜?

  【行業趨勢】2022年「百大最佳工作」又屬於IT業!信息安全分析師做啲乜?

    
 • 【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

  【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

    
 • 【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

  【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

    
 • 【銀行熱話】金發局延長金融服務業創職位計劃 為僱主提供每月一萬元補貼

  【銀行熱話】金發局延長金融服務業創職位計劃 為僱主提供每月一萬元補貼

    
 • 【留住人才】員工流失率高 HR向老闆反映反被鬧︰走咗咪再請過囉!

  【留住人才】員工流失率高 HR向老闆反映反被鬧︰走咗咪再請過囉!