Search Results

Results of "羅致光"

Modify Criteria
 • 【失業數字】本港失業率跌至4.1% 公會︰反映唔到真實情況

  【失業數字】本港失業率跌至4.1% 公會︰反映唔到真實情況

    
 • 【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

  【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

    
 • 【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

  【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

    
 • 【勞工假期】法定假8年內增至17日 最先可以放邊日?

  【勞工假期】法定假8年內增至17日 最先可以放邊日?

    
 • 【在職津貼】大幅降低每月工時及資產要求 羅致光︰幫助基層人士

  【在職津貼】大幅降低每月工時及資產要求 羅致光︰幫助基層人士

    
 • 【薪酬趨勢】最低工資10年來首「凍薪」 盤點10大入門職位月入中位數

  【薪酬趨勢】最低工資10年來首「凍薪」 盤點10大入門職位月入中位數

    
 • 【人力趨勢】失業率6.6% 飲食業打工仔轉投呢一行

  【人力趨勢】失業率6.6% 飲食業打工仔轉投呢一行

    
 • 【人力趨勢】失業率6.4%、各企業動刀裁員 打工仔︰30歲先失業好痛苦

  【人力趨勢】失業率6.4%、各企業動刀裁員 打工仔︰30歲先失業好痛苦

    
 • 【保就業】第2期僱主補貼總額遠超首期 百佳推抽獎、一分鐘掃貨【附詳情 + 攻略】

  【保就業】第2期僱主補貼總額遠超首期 百佳推抽獎、一分鐘掃貨【附詳情 + 攻略】

    
 • 【辭職學問】裸辭好無安全感?只要做好3個準備 直接辭職反而更好

  【辭職學問】裸辭好無安全感?只要做好3個準備 直接辭職反而更好