Search Results

Results of "全職"

Modify Criteria
 • 【職場熱話】《IT狗》部門員工互相評核 最低分者即被炒 你會點揀?

  【職場熱話】《IT狗》部門員工互相評核 最低分者即被炒 你會點揀?

    
 • 【遙距工作】日本Yahoo實現僱員「全國工作」 仲有上班津貼!

  【遙距工作】日本Yahoo實現僱員「全國工作」 仲有上班津貼!

    
 • 【職場私隱】老闆要求睇員工手機 仲追問有否喺社交媒體Add同事?

  【職場私隱】老闆要求睇員工手機 仲追問有否喺社交媒體Add同事?

    
 • 【職場欺凌】慘遭同事淋濕 幫其他人做嘢仲被指責…

  【職場欺凌】慘遭同事淋濕 幫其他人做嘢仲被指責…

    
 • 【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

  【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

    
 • 【打工仔搵食】壽司郞分店明年增至15間 入職有咩福利?

  【打工仔搵食】壽司郞分店明年增至15間 入職有咩福利?

 • 【筍工推介】「職業伴娘」兩日走四場婚禮 最高收費7萬蚊?

  【筍工推介】「職業伴娘」兩日走四場婚禮 最高收費7萬蚊?

 • 【薪酬待遇】接Freelance點報價?4個自由工作收費準則

  【薪酬待遇】接Freelance點報價?4個自由工作收費準則

 • 【職場健康】WFH壓力大?世衞︰將職場倦怠定為慢性壓力

  【職場健康】WFH壓力大?世衞︰將職場倦怠定為慢性壓力

    
 • 【職場熱話】打工仔返工一個月被炒 自覺無用失自信 網民:喊完再嚟過!

  【職場熱話】打工仔返工一個月被炒 自覺無用失自信 網民:喊完再嚟過!