Search Results

Results of "財政政策"

Modify Criteria
 • 【綠色就業】政府財政預算案再撥66億元 設立及資助800個職位

  【綠色就業】政府財政預算案再撥66億元 設立及資助800個職位

 • 【財政預算案】月薪幾多借盡失業貸款8萬元?有組織︰應設每月9千元失業援助金

  【財政預算案】月薪幾多借盡失業貸款8萬元?有組織︰應設每月9千元失業援助金

 • 【財政預算案】落實唔派錢!政府發放$5千電子消費劵、設失業貸款 陳茂波︰最多借$8萬

  【財政預算案】落實唔派錢!政府發放$5千電子消費劵、設失業貸款 陳茂波︰最多借$8萬

 • 【派錢1萬】3間銀行率先派錢 網民:只得交易記錄但結餘無顯示

  【派錢1萬】3間銀行率先派錢 網民:只得交易記錄但結餘無顯示

 • 【派錢1萬】點樣拎$10,000? 即睇有邊21間銀行供電子登記

  【派錢1萬】點樣拎$10,000? 即睇有邊21間銀行供電子登記