Search Results

Results of "財政司"

Modify Criteria
 • 【施政報告2022】行政長官李家超任內首份施政報告 推出多項「搶人才」措施

  【施政報告2022】行政長官李家超任內首份施政報告 推出多項「搶人才」措施

 • 【綠色炸彈】職場新鮮人必睇報稅Q&A 有咩扣稅位最易填漏?

  【綠色炸彈】職場新鮮人必睇報稅Q&A 有咩扣稅位最易填漏?

 • 【退稅懶人包】如何申請退稅?退稅資格及形式又怎樣?

  【退稅懶人包】如何申請退稅?退稅資格及形式又怎樣?

 • 【薪酬趨勢】香港高官薪酬一覽表 行政長官(特首)人工有幾多?

  【薪酬趨勢】香港高官薪酬一覽表 行政長官(特首)人工有幾多?

 • 【財政預算案】金融業援助措施懶人包 加碼資助「拍住上」金融科技計劃、培訓綠色和可持續金融人才

  【財政預算案】金融業援助措施懶人包 加碼資助「拍住上」金融科技計劃、培訓綠色和可持續金融人才

 • 【保險行業】姚建華獲委任保險業監管局主席 任期三年

  【保險行業】姚建華獲委任保險業監管局主席 任期三年

 • 【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請 一文睇清失業貸款申請方法

  【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請 一文睇清失業貸款申請方法

 • 【財政預算案】月薪幾多借盡失業貸款8萬元?有組織︰應設每月9千元失業援助金

  【財政預算案】月薪幾多借盡失業貸款8萬元?有組織︰應設每月9千元失業援助金

 • 【財政預算案】落實唔派錢!政府發放$5千電子消費劵、設失業貸款 陳茂波︰最多借$8萬

  【財政預算案】落實唔派錢!政府發放$5千電子消費劵、設失業貸款 陳茂波︰最多借$8萬

 • 【接種疫苗】一文睇清3款疫苗有效率、預約步驟 總商會︰僱主應安排僱員接種

  【接種疫苗】一文睇清3款疫苗有效率、預約步驟 總商會︰僱主應安排僱員接種