Search Results

Results of "行業"

Modify Criteria
 • 【人力資源】香港人力資源管理學會(HKIHRM)新任會長孔于人

  【人力資源】香港人力資源管理學會(HKIHRM)新任會長孔于人

 • 【職場熱話】月入4萬但日做15個鐘 打工仔為工作無家庭無朋友

  【職場熱話】月入4萬但日做15個鐘 打工仔為工作無家庭無朋友

 • 【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

  【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

 • 【轉工跳槽】新工加20%人工但降返Junior位 事主:做過AM心理上接受唔到

  【轉工跳槽】新工加20%人工但降返Junior位 事主:做過AM心理上接受唔到

 • 【薪酬趨勢】東華學院畢業生月入中位數逾3.3萬 兩學系薪酬升幅約兩成半

  【薪酬趨勢】東華學院畢業生月入中位數逾3.3萬 兩學系薪酬升幅約兩成半