Search Results

Results of "全日制課程"

Modify Criteria
 • 【薪酬趨勢】大專大學生有冇underpaid? 即睇7大學科學位畢業生平均年薪

  【薪酬趨勢】大專大學生有冇underpaid? 即睇7大學科學位畢業生平均年薪

 • 【政府工略】大學生想搵工?一文睇清政府實習生空缺

  【政府工略】大學生想搵工?一文睇清政府實習生空缺

 • 【政府工略】食環署請見習防治蟲鼠助理員 起薪$15,895

  【政府工略】食環署請見習防治蟲鼠助理員 起薪$15,895

 • 【政府工略】公司註冊處招註冊助理 月薪$19,200

  【政府工略】公司註冊處招註冊助理 月薪$19,200

 • 【政府工略】入境處&民航處請暑期Intern 月薪$10,500

  【政府工略】入境處&民航處請暑期Intern 月薪$10,500