Search Results

Results of "紀律部隊"

Modify Criteria
 • 【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

  【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

 • 【政府工略】懲教署請助理教育主任 起薪$31,750專教通識!

  【政府工略】懲教署請助理教育主任 起薪$31,750專教通識!

 • 【政府工略】懲教署請實習生 唔使體能但要識英文?月薪$10,500

  【政府工略】懲教署請實習生 唔使體能但要識英文?月薪$10,500

 • 【政府工略】運輸署督察有乜做?公務員職位兼只須中學學歷 月薪$22725至$38595

  【政府工略】運輸署督察有乜做?公務員職位兼只須中學學歷 月薪$22725至$38595

 • 【政府工略】招聘懲教主任 起薪$36,655 中學畢業就做得?

  【政府工略】招聘懲教主任 起薪$36,655 中學畢業就做得?

 • 【政府工略】懲教署助理館長有乜做?月薪$22,676 有呢啲經驗有著數?

  【政府工略】懲教署助理館長有乜做?月薪$22,676 有呢啲經驗有著數?

 • 【政府工略】入境處請人!唔使考體能 月薪$16,440有乜做?

  【政府工略】入境處請人!唔使考體能 月薪$16,440有乜做?