Search Results

Results of "懲教署"

Modify Criteria
 • 【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

  【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

 • 【政府工略】懲教署請助理教育主任 起薪$31,750專教通識!

  【政府工略】懲教署請助理教育主任 起薪$31,750專教通識!

 • 【政府工略】做懲教署教導員有乜要求?起薪$21,780 仲係公務員?

  【政府工略】做懲教署教導員有乜要求?起薪$21,780 仲係公務員?

 • 【政府工略】懲教署請實習生 唔使體能但要識英文?月薪$10,500

  【政府工略】懲教署請實習生 唔使體能但要識英文?月薪$10,500

 • 【職位招聘】HKTV請MT!月薪高達$28000乜人可以申請?

  【職位招聘】HKTV請MT!月薪高達$28000乜人可以申請?

 • 【政府工略】懲教署請導師 公務員起薪$34,590 中三學歷但要考技能測驗!

  【政府工略】懲教署請導師 公務員起薪$34,590 中三學歷但要考技能測驗!

 • 【政府工略】招聘懲教主任 起薪$36,655 中學畢業就做得?

  【政府工略】招聘懲教主任 起薪$36,655 中學畢業就做得?