Search Results

Results of "顧客服務"

Modify Criteria
 • 【行業辛酸】打工仔呻遇上無理客人 因豉油太鹹 被撥全身?

  【行業辛酸】打工仔呻遇上無理客人 因豉油太鹹 被撥全身?

 • 【行業辛酸】客戶服務人員控訴客人欠禮貌 網民:多得某個廣告唔少

  【行業辛酸】客戶服務人員控訴客人欠禮貌 網民:多得某個廣告唔少

 • 【行業辛酸】服務業常遇客人奇怪問題?展覽會職員:有人問展品係咪真

  【行業辛酸】服務業常遇客人奇怪問題?展覽會職員:有人問展品係咪真

 • 【職場熱話】各行各業有咩奇怪「職業病」?零售Sales:行街會忍唔住幫人摺衫

  【職場熱話】各行各業有咩奇怪「職業病」?零售Sales:行街會忍唔住幫人摺衫

 • 【行業辛酸】新同事Office工轉做Sales 打工仔被激死︰佢話對客唔使咁好禮貌

  【行業辛酸】新同事Office工轉做Sales 打工仔被激死︰佢話對客唔使咁好禮貌