Search Results

Results of "資訊科技"

Modify Criteria
  • 【最佳培育及發展實踐大獎】一站式線上學習雲平台 營造自主學習氛圍

    【最佳培育及發展實踐大獎】一站式線上學習雲平台 營造自主學習氛圍

  • 【最佳人力資源數碼化大獎】創新數碼技術 為「人才戰」添競爭優勢

    【最佳人力資源數碼化大獎】創新數碼技術 為「人才戰」添競爭優勢